Да се казва, че едните са добри, защото другите са лоши, е като да се каже, че свинските говна са вкусни, защото кравешките са отвратителни.

сряда, 29 октомври 2014 г.

Кравата и политическите идеологии

Не съм много убеден, че масата българи правят ясно разграничение на политическите идеологии, нито в способността им да гледат в перспектива резултата от сляпото следване на една или друга идеология, но въпреки това ще кажа онова, за което смятам, че трябва да бъде казано, чуто и най-вече разбрано. Ще разкажа всичко това, защото го смятам за важно и до голяма степен незнанието и необмислянето на обща база, все някак си успява да влияе върху мен и върху личните ми възможности за развитие, тъй като реално политическите идеологии определят средата, а това ми налага определени ограничения или ми дава някакви възможности за развитието ми. Това се отнася и до всеки от вас.

В примерът си ще използавам една крава. Овца е дори по-удачно, но е някак обидно за мнозина. Кравата или овцата е икономическият субект. Според различните идеологии, тази крава или овца изпълнява определени функции и в зависимост от идологическата догма отношението към нея е различно за всяка от тях. Да вземем за пример две от класическите идологии - лявата и дясната, или социалистическата и капиталистическата. Държа да направя уточнението, че ляво и дясно не съответстват напълно на социалистическо и капиталистическо. Те се покриват само отчасти, въпреки че в масовото съзнание са тъждествени понятия.
Но да се върна на кравата или овцата. Най-общо лявата идеология се стреми да заколя добичето и да нахрани гладните, а дясната се стреми да го дои, стриже и така нататък. Именно в степента на прилагане на това желание, се корени онова разминаване между ляво и дясно от една страна и социалистическо и капиталистическо от друга.
Както споменах, кравата или овцата е икономическия субект или частника, както казват някои. Онова, което левите трудно разбират е, че заколването на кравата е еднократен акт, който дава ограничен във времето резултат и никаква перспектива в положителен план. Останалите леви опити за полузаколване на добичето или доене, стригане и така нататък, но без полагане на грижа за него, водят до същия краен резултат. Ще изляза от метафорите. Говоря за крайния ляв избор - собствеността е кражба; всичко се конфискува от частния собственик и се раздава на бедните; всичко се конфискува от частния собственик и става общо или държавно, или ничие; всичко частно се експолоатира безмилостно от държавата, искат се всякакви данъци, такси, разрешителни, позволителни - от вол мляко и под вола теле. Тук някъде лявото започва да се покрива с някои от разбиранията за дясно.
Онова, което левите трудно проумяват е, че всичко се прави с пари - в това число и лява политика. Част от лявото е и онова, което се отнася не толкова до икономическите субекти и собствеността, а до грижата за общата социална сигурност и стабилност - за бедните, онеправданите и всички други без възможност да се справят сами. Тази страна на лявото се отрича от фундаменталния капитализъм, но сама по себе си тя е полезна и за него, ако се погледне глобално върху въздействието на подобни практики по отношение на стабилността и устойчивостта на средата. В дългосрочен план капитализмът вирее много по-добре в стабилна и устойчива среда, в която липсват сериозни социални напрежения и съществуват голям брой платежоспособни купувачи. Или най-малкото поддържането на качествена социална (лява) политика по отношение на тези хора, е онова, което дава гаранция за избягване на радикализация в крайно лявата посока. А това е добре за капитализма, за собствеността и за всеки човек поотделно.

В индивидуално качество всяка крава или овца, всеки икономически субект има интерес към нисък непосредствен разход - за заплата на наемника, за размер на данъка и така нататък. В този смисъл кравата е дясна по подразбиране. Гледайки непосредствения си интерс, кравата е напълно права, а разбирането й е логически издържано. Така погледнато за всяка крава или овца ще остане повече. Тук е мястото да обърнем внимание и на голямата картина в нейната цялост. Пълният отказ от социален ангажимент на кравата или овцата, е рисковано и за самата нея, и в крайна сметка създава условия за неблагоприятно развитие по отношение на общата среда. Наличето на голямо количество бедни и онеправдани в дадено общество, е предпоставка за лошо развитие по отношение на кравата или овцата. Това може да има различни проявления, като почнем от завишената престъпност и свършим с политическа радикализания на крайните леви. И двете влияят зле на кравата, която няма интерес от среда, в която собствеността е кражба.

Няма коментари:

Публикуване на коментар